ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักศีล 5 ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด = Roi Et hospital offices' factors culminating in observing five precepts /

ผู้แต่ง
วันชัย อัตถากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1