การเผยแผ่เชิงรุกของวัดในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน = Aggressive Propagation of Temples in Contexts of Modern Thal Society /

ผู้แต่ง
พระสมนึก จรโณ (ทับโพธิ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1