ปัจจัยด้านหลักพุทธธรรมที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของการจัดการบรรษัทภิบาล = Dhamma Factors Affecting Sustainable Success of Corporate Governance Management /

ผู้แต่ง
ยศพล สัจจะธีระกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1