การบริหารจัดการองค์กรตามแนวพุทธศาสน์ = Organization Administration And Management According To Buddhist Teachings /

ผู้แต่ง
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม (แสงมะโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1