การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเข้าใจในชีวิตตามกระบวนธรรมในคัมภีร์ปัฏฐาน = An Analytical Study of Life Understanding Through Dhamma Process As Depicted in The Scripture of Patthana /

ผู้แต่ง
พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิเมธี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1