ศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้นำของพระโพธิสัตว์ตามที่ปรากฏในอรรถกถาชาดก = An Analyttical Study of Leadershipof Thebodhisatva As Depicted in The Jatakatthakatha /

ผู้แต่ง
ดนสวัสดิ์ ชาติเมธี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.36 ด119ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฏ, 214 หน้า ; 30 ซม.