การดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักอายุวัฒนธรรม = Activity Programs According to Ayuvaddhandhammain Rehabilitation of Drug Addicts By The Temples As Relief And Rehabilitation Centers for Drug Addiction /

ผู้แต่ง
ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1