บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน = Integration of Modern Thais' Ways of Life With Buddhist Ethics /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ สืบกระพันธ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1