การศึกษาการจัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทดลองงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2557 = The Seminar Management for Personnel Training of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
พระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนฺติโก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1