การศึกษาการจัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทดลองงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2557 = The Seminar Management for Personnel Training of Mahamakut Buddhist University

ผู้แต่ง
พระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนฺติโก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 658.3124 พ378ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
82 หน้า ; 30 ซม.