การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทันตสูตรในจังหวัดพัทลุง = Economic and Social Development According to Kutdanta Sutta in Patthalung Province /

ผู้แต่ง
นาที รัชกิจประการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1