รูปแบบการให้การศึกษาธรรมศึกษาแก่ข้าราชการ = Patterns of Dhammaseuksa Organization For Government Officers /

ผู้แต่ง
พระมหาคำสั้น วิสุทฺธิญาโณ (กางมัน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1