การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = RESIDENT'S PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT PLANS MAKING IN ROI ET MUNICIPALITY'S AUTHORIZED AREA, MUEANG DISTRICT, ROI ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
กงธนู อัฐนาค
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1