การนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านบ่อจิก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Opplication of Gharavasadhamma Principle For Living of People in Borjik Community, Mueang District, Nakon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ลัทนู โอเอี่ยม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ล252ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ต, 172 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.