การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในทัศนะบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Resident's Participation in Local Politics in Personnel's Attitudes of Tambon Administration Organizations in Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
บุญศรี แสวง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1