ความคิดเห็นของลูกจ้างที่มีต่อนโยบายแรงงานของรัฐ : ศึกษาเฉพาะลูกจ้างบริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด = Employees' opinion towards the government's labor policy : A case study of employees of Tsuchiya (Thailand) company limited /

ผู้แต่ง
สาคร สนธิเจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1