การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Parents' participation in the eight basic virtues for students in Mattayom Bantamneab school, Bantamneab sud-district, Khiri Rat Nikhom district, Surat Thani province /

ผู้แต่ง
เชษฐ์ศักดิ์ จันทร์ขาว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1