ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการนำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร = Personnels' attitutes towards the administration application of Brahmavihara 4 to the management in Siam Technological college (Siam tech) Khwaeng Tha Phra, Khet Bangkok Yai, Bangkok /

ผู้แต่ง
สมพงษ์ สมบูรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1