ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการนำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร = Personnels' attitutes towards the administration application of Brahmavihara 4 to the management in Siam Technological college (Siam tech) Khwaeng Tha Phra, Khet Bangkok Yai, Bangkok /

ผู้แต่ง
สมพงษ์ สมบูรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30137 ส263ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 168 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.