ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตบางพลัด กรุงเทะมหานคร = Factors affecting to people's political participation in Bangplad district, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระวิจิตร กนฺตธมฺโม (ฮวน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 ว522ป 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 164 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.