บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท = Chief abbots' role in Sangha administration, Chainat province /

ผู้แต่ง
พระอำพล พุทฺธสโร (จันทร์งามจรัส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1