การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = An application of Buddhist principles of social Welfares to administration of Tambon Na Bua administration organization, Mueang district, Surin province /

ผู้แต่ง
พระยงยุทธ ธมฺมวโร (ธนาบูรณ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30135 ย126ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฎ), 123 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.