การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = An application of Buddhist principles of social Welfares to administration of Tambon Na Bua administration organization, Mueang district, Surin province /

ผู้แต่ง
พระยงยุทธ ธมฺมวโร (ธนาบูรณ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1