การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Political Participation in Local Government of People in Salaya Subdistrict Administrative organization, Phutthamonthon District, Nakonpathom Province /

ผู้แต่ง
ขวัญชัย ไทยปรีชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1