ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Taxpayers' satisfaction towards tax levying services of Tambon Hua Chang municipality, Chaturaphak Phiman district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
ดาราพร วงศ์เสน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2