คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร = Desirable qualification of politicians in expectation of the higher secondary students of Wat Rajabopit school, Phrankhorn district, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระครูวินัยธรอภิชาติ อภิชาโต (สินทรัพย์เพิ่ม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1