ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักพุทธธรรม = The educational administrators opinion towards developing guideline for expected learners' characters based on Buddha-dhamma /

ผู้แต่ง
นิรมล ตู้จินดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1