ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักพุทธธรรม = The educational administrators opinion towards developing guideline for expected learners' characters based on Buddha-dhamma /

ผู้แต่ง
นิรมล ตู้จินดา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.202 น645ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 145 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.