ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = People's satisfaction towards the performance of public works divisions, Samoeng Tai sub-district municipality, Samoeng district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
ชัยวัชญ์ ชัยประดิษฐ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1