ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา = Students's opinions towards the 2007 constitution : A case study of graduate students of Mahamakut Buddhist university, Lan Na Campus /

ผู้แต่ง
ทรงชัย พีระมูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.304 ท133ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 182 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.