การศึกษาเชิงวิเคราะห์ : การบริหารตามแนวพระพุทธศาสนา = An analytical study : The administration according to Buddhism /

ผู้แต่ง
อัฑฒ์ คงทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1