ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสมาชิกองคการบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The People's Attitude Toward Purposive Characters ofthung Sub-District Administrative organization Members Chaiya District, Surat Thani Province /

ผู้แต่ง
พระไพศาล ปิยธมฺโม (ช่วยทุกข์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1