การจัดเก็บภาษีตามทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' attitudes toward levying taxes in the authorized area of Tambon Sa Nok Kaew administration organization, Phon Thong district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
ปรมาภรณ์ แสงอรุณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1