ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Opinion of People Towards The Role of Members of Chaimontree Sub-District Administration Organization, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระณัฐพล คุณพโล (หว่านพืช)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1