ปัญหาอุปสรรคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในเขตอำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี = Problems in Buddhist Propagation of The Sangha in Kabin Buri District, Prachin Buri Province /

ผู้แต่ง
พระจิตรกร ฐิตสิปฺโป (ยังจิตร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1