ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทในการบริหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ = People's opinions toward the role of local administration : A case study of Prahlao Tambon administration organization Pana district, Ammatcharoen province /

ผู้แต่ง
พระชวนชัย ฐิตวุฑฺฒิ (สรแสง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1