ศึกษาการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก = A study of administration according to the ten rules of the king of administrators in Bangrakam Tambon municipality, Phitsanulok province /

ผู้แต่ง
พระสมุห์ถนอม ถาวรธมฺโม (ทับทิมเงิน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1