ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร = The People's Satisfaction Towards The Garbage And The Waste Disposal Ofnakhonchum Tambol Administration Organization, Mueang District, Kamphaengphet Province /

ผู้แต่ง
พระตันโจ ฉนฺทสุโภ (โพธิ์ทรง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1