การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร = Taking The Right Princples Govern in Adminstration Management of Dongluang Munnicipal Sub-District, Dongluang District, Mukdahan Province /

ผู้แต่ง
พระสวัสดิ์ ชินวํโส (เชื้อคำฮด)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1