ดุลยภาพชีวิตเชิงพุทธ เพื่อความมีอายุยืน /

ผู้แต่ง
พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 ท184ด 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
336 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.