หลักพุทธธรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาเยาวชนในยุคปัจจุบัน = The Necessary Buddha Dhamma for Youth Development in Nowadays /

ผู้แต่ง
พระสุวีระ มหาวีโร (วัฒนศิลป์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1