บูรณาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวรรณกรรมแนวพุทธปรัชญา = Integration of Buddhist propagation with Buddhist philosophical literary works /

ผู้แต่ง
พระบุญเรียน อภิปุญฺโญ (ตลับทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1