ปัญหาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = Administrative Problems of The Tombon Administrative Organizations Upgraded to Municipality in Mueang District Area, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
สุกัญญา อินทรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1