ความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Satisfaction of the People With The Services of The Public Administration At Chaison Sub-District Administrative Organization, Chum Phae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
พระนฐกร กิตฺติวิสาโล (มาตุลี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1