ปรัชญาพุทธทาส กับ มหายานธรรม = Mahayana Buddhism in Buddhadasa's Philosophy /

ผู้แต่ง
สุวรรณา สถาอานันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1