กระบวนการและข้อค้นพบจากการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษา /

ผู้แต่ง
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
Corporate Author
สุอารีย์ ชื่นเจริญ, เพ็ญนภา แก้วเขียว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1