การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประพฤติปริวาสกรรมของภิกษุในประเทศไทย = An Analytical Study of Parivasakamma Practice of Monks in Thailand /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญล้ำ ฉนฺทกโร (บุญจันทร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1