บูรณาการการดำเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา = Integration of Management in Local Administration Organizations in Songkhla Province With Aparihaniya Dhamma /

ผู้แต่ง
ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ป526บ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฐ, 392 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.