การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = Matthayom 1-3 students' the practice according to iddhipada 4, Matthayomsammajivasil Bangpra school, Si Racha district, Chon Buri province /

ผู้แต่ง
อุมารินทร์ ประชุมชน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1