ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำของสารีบุตร = An analytical study of venerable's Sariputta's leadership /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดกมลภูริณัฐ จนฺทสุวณฺโณ (ชูชาติ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1