บทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาสังคม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Role of Sagatikars on the society development in Chum Phae district, Khon Kaen province /

ผู้แต่ง
พระครูวัชรธรรมาภิรม (นาคประดับ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1