100 ปี ธฺมมวิตกโก ภิกขุ พระภิกษุพระยานรัตนราชมานิต ตรึก จินตยานนท์ /

ผู้แต่ง
พระยานรรัตนราชมานิต ตรึก จินตยานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1