การเมืองที่แก้ปัญหาโลกได้ นรกที่มีอยู่ในระบอบประชาธิปไตร การศึกษาที่เป็นศัตรูต่อประชาธปไตย /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1