พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย /

Corporate Author
มหามกุฎราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8